Przewodnicząca RR – Aneta Wańczyk

Z-ca Przewodniczącego RR – Barbara Fikiel - Budnik

Sekretarz – Ryszard Pietrakiewicz