Przewodnicząca RR – Aneta Wańczyk

Z-ca Przewodniczącego RR – Ryszard Pietrakiewicz

Sekretarz – Aneta Pociecha