Program Aktywna Tablica – to program rządowy w ramach którego, szkoły podstawowe mogą ubiegać się o dofinansowanie na zakup pomocy i narzędzi terapeutycznych  oraz sprzętu TIK do pracy z uczniami o zróżnicowanych potrzebach edukacyjnych.

Nasza szkoła otrzymała dofinansowanie z programu na wybrane pomoce dydaktyczno-terapeutyczne, m.in. monitory multimedialne, aktywny dywan i programy multimedialne dydaktyczno-terapeutyczne do ogólnych i  specjalistycznych zastosowań, w tym programy przeznaczone do pracy z uczniami klas I-VIII wspierające rozwój koncentracji uwagi (ADHD, ADD), terapię logopedyczną, wspomagające rozwój procesów komunikacji i kompetencji społeczno-emocjonalnych (m.in. autyzm) oraz procesy uczenia się (dysleksja, dyskalkulia).

Zakupiony sprzęt pozwoli na wykorzystanie TIK  w edukacji i terapii. Wykorzystanie multimedialnych programów zwiększy zaangażowanie uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w proces uczenia się. Pozyskane narzędzia przeznaczone są do indywidualnych potrzeb uczniów i pozwolą  skuteczniej realizować założenia terapii. 

Międzyszkolna Sieć Współpracy Nauczycieli stosujących TIK

Nauka przez zabawę w klasie 2 z interaktywnym dywanem zakupionym w ramach programu "Aktywna Tablica"