2020-03-24
Informacje Dyrektora

Informacje Dyrektora

Informacja o sposobie i trybie realizacji nauczania zdalnego w szkole podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Marcinkowicach w okresie 25 marca do 10 kwietnia 2020 r.

 
 

Na podstawie Rozporządzenia MEN  z dnia 24 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 ustala się następujące zasady organizacji kształcenia w Szkole Podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Marcinkowicach.


1. Zajęcia realizowane będą z poprzez metody i techniki kształcenia na odległość z wykorzystaniem: 

a) materiałów i funkcjonalności Zintegrowanej Platformy edukacyjnej; 

b)materiałów dostępnych na stronach internetowych rekomendowanych przez MEN, stronach CKE       i OKE; 

c)materiałów prezentowanych w publicznej telewizji i radiofonii;      

d)innych świadomie i odpowiedzialne dobranych przez nauczycieli materiałów i portali;

e)oraz przez informowanie rodziców o dostępnych materiałach i możliwych formach ich realizacji przez dziecko lub ucznia w domu – w przypadku dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym, edukacją wczesnoszkolną.

2. Obowiązkiem ucznia jest podjęcie aktywności określonej przez nauczyciela, zapoznanie się   ze wskazanym materiałem i potwierdzenie tego w sposób zgodny z ustaleniami nauczyciela, oraz wykonanie poleceń. Dawać to będzie podstawę do oceny pracy ucznia.       

3. Do komunikacji nauczycieli z uczniami i rodzicami służy przede wszystkim dziennik elektroniczny (z możliwością wysyłania wiadomości w obie strony), a dodatkowo powszechne komunikatory, poczta elektroniczna wg sposobu komunikacji ustalonej wspólnie nauczyciela z rodzicami.        

4. Nauczyciele zapisywać będą w dzienniku elektronicznym tematy zajęć wg dotychczasowego planu, a w zakładce zadania domowe umieszczą materiały do lekcji dla uczniów, opisy i linki zadań, propozycje zadań i prac do wykonania przez uczniów.      

5. Każdy uczeń lub rodzic będzie miał możliwość konsultacji z nauczycielem prowadzącym zajęcia oraz otrzyma informację o formie i terminach tych konsultacji.       

6. W razie przesunięcia zakończenia nauczania zdalnego i uczniowie nie powrócą do szkoły w czerwcu 2020 r. zostaną ustalone warunki i sposób przeprowadzania egzaminu klasyfikacyjnego, egzaminu poprawkowego, egzaminu semestralnego i sprawdzianu wiadomości i umiejętności oraz warunki i sposób ustalania rocznej oceny klasyfikacyjnej w przypadku wniesienia zastrzeżenia do trybu ustalenia tej oceny, o których mowa w rozdziale 3a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2019 r. poz. 1481, 1818 i 2197).       

7. Zdalne  nauczanie będzie na bieżąco dostosowywane do potrzeb zgłaszanych przez nauczycieli, rodziców i uczniów wynikających z problemów technicznych, a także możliwości psychofizycznych dzieci. Wszelkie uwagi można zgłaszać bezpośrednio nauczycielom, wychowawcom lub dyrektorowi szkoły poprzez dziennik elektroniczny, pocztę elektroniczną szkoły lub w inny sposób ustalony z nauczycielami.