Aktualności

2020-03-25
Ogłoszenie Dyrektora
Ogłoszenie Dyrektora
Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w  Marcinkowicach, informuje, że w konsekwencji ograniczeń wynikających z sytuacji epidemii, potwierdzenie woli przyjęcia dziecka do oddziału przedszkolnego
czy klasy pierwszej Szkoły Podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego
w Marcinkowicach, należy złożyć do 1 kwietnia 2020 roku w szkole
w pudełku ustawionym przy wejściu do budynku,
lub przesłać mailem na adres spmar@wp.pl.
Dopuszcza się zgłoszenie woli telefonicznie pod numer 18 4433127.
 
 
Listy dzieci zakwalifikowanych do przyjęcia do klasy pierwszej i oddziałów przedszkolnych  
wywieszone są na drzwiach wejściowych do szkoły.

Wzór oświadczenia z w załączniku

2020-03-24
Konkurs Wielkanocny
Konkurs Wielkanocny

Informujemy, że w wyniku sytuacji, w której się znajdujemy, zostaje

odwołany Konkurs Wielkanocny

"W KRAINIE WIELKANOCNEJ WYOBRAŹNI"

 

2020-03-24
Informacje Dyrektora
Informacje Dyrektora

Informacja o sposobie i trybie realizacji nauczania zdalnego w szkole podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Marcinkowicach w okresie 25 marca do 10 kwietnia 2020 r.

 
Na podstawie Rozporządzenia MEN  z dnia 24 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 ustala się następujące zasady organizacji kształcenia w Szkole Podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Marcinkowicach.

1. Zajęcia realizowane będą z poprzez metody i techniki kształcenia na odległość z wykorzystaniem: 

a) materiałów i funkcjonalności Zintegrowanej Platformy edukacyjnej; 

b)materiałów dostępnych na stronach internetowych rekomendowanych przez MEN, stronach CKE        i OKE; 

c)materiałów prezentowanych w publicznej telewizji i radiofonii;      

d)innych świadomie i odpowiedzialne dobranych przez nauczycieli materiałów i portali;

e)oraz przez informowanie rodziców o dostępnych materiałach i możliwych formach ich realizacji przez dziecko lub ucznia w domu – w przypadku dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym, edukacją wczesnoszkolną.

2. Obowiązkiem ucznia jest podjęcie aktywności określonej przez nauczyciela, zapoznanie się   ze wskazanym materiałem i potwierdzenie tego w sposób zgodny z ustaleniami nauczyciela, oraz wykonanie poleceń. Dawać to będzie podstawę do oceny pracy ucznia.       

3. Do komunikacji nauczycieli z uczniami i rodzicami służy przede wszystkim dziennik elektroniczny              (z możliwością wysyłania wiadomości w obie strony), a dodatkowo powszechne komunikatory, poczta elektroniczna wg sposobu komunikacji ustalonej wspólnie nauczyciela z rodzicami.        

4. Nauczyciele zapisywać będą w dzienniku elektronicznym tematy zajęć wg dotychczasowego planu, a w zakładce zadania domowe umieszczą materiały do lekcji dla uczniów, opisy i linki zadań, propozycje zadań     i prac do wykonania przez uczniów.      

5. Każdy uczeń lub rodzic będzie miał możliwość konsultacji z nauczycielem prowadzącym zajęcia oraz otrzyma informację o formie i terminach tych konsultacji.       

6. W razie przesunięcia zakończenia nauczania zdalnego i uczniowie nie powrócą do szkoły w czerwcu 2020 r. zostaną ustalone warunki i sposób przeprowadzania egzaminu klasyfikacyjnego, egzaminu poprawkowego, egzaminu semestralnego i sprawdzianu wiadomości i umiejętności oraz warunki i sposób ustalania rocznej oceny klasyfikacyjnej w przypadku wniesienia zastrzeżenia do trybu ustalenia tej oceny, o których mowa w rozdziale 3a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2019 r. poz. 1481, 1818 i 2197).       

7. Zdalne  nauczanie będzie na bieżąco dostosowywane do potrzeb zgłaszanych przez nauczycieli, rodziców i uczniów wynikających z problemów technicznych, a także możliwości psychofizycznych dzieci. Wszelkie uwagi można zgłaszać bezpośrednio nauczycielom, wychowawcom lub dyrektorowi szkoły poprzez dziennik elektroniczny, pocztę elektroniczną szkoły lub w inny sposób ustalony z nauczycielami.


2020-03-18
Nauka zdalna podczas zawieszenia zajęć dydaktyczno - wychowawczych
Nauka zdalna podczas zawieszenia zajęć dydaktyczno - wychowawczych

NAUKA ZDALNA W SP W MARCINKOWICACH PODCZAS ZAWIESZENIA ZAJĘĆ DYDAKTYCZNO – WYCHOWAWCZYCH

 

W związku z zagrożeniem epidemicznym kraju i  zawieszeniem zajęć dydaktyczno-wychowawczych zachęcamy uczniów, aby w najbliższym czasie korzystali z  przekazywanych  im przez nauczycieli materiałów do samodzielnej pracy w domu. Szczególnie prosimy  uczniów, którzy przygotowują się do tegorocznych egzaminów ósmoklasisty, o systematyczną pracę.

Wszelkie informacje i materiały są przekazywane przez nauczycieli na e-dziennik lub na emila.


 Każdy uczeń ma obowiązek  kontynuowania nauki.

Zawieszenie zajęć to nie dodatkowe ferie, lecz czas na naukę w systemie zdalnym!

2020-03-16
Konkurs Wielkanocny - informacje
Konkurs Wielkanocny - informacje

             Szkoła Podstawowa im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Marcinkowicach serdecznie zaprasza dzieci i młodzież do udziału w konkursie plastycznym

„W KRAINIE WIELKANOCNEJ WYOBRAŹNI”.


 Dodatkowe informacje  i regulamin konkursu można pobrać TUTAJ

2020-03-16
Ogłoszenie o konkursie
Ogłoszenie o konkursie

           W Roku Świętego Jana Pawła II oraz z okazji 100. rocznicy urodzin Papieża Polaka zapraszamy uczniów klas 0-8 do udziału w konkursach pod hasłem:

  „Kochamy Świętego Jana Pawła II”

 

  1. Konkurs plastyczny – polega na wykonaniu pracy plastycznej dowolną techniką plastyczną, format pracy: A4.
  2. Konkurs poetycki – polega na napisaniu wiersza, w którym autor przedstawi postać Świętego Jana Pawła II, Jego działalność i zasługi.
  3. Konkurs na lapbook – polega na wykonaniu lapbooka, w którym zawarte będą informacje o życiu, działalności i zasługach Papieża Polaka.
  4. Konkurs multimedialny - polega na wykonaniu prezentacji multimedialnej, w której zawarte będą informacje o życiu, działalności i zasługach Papieża Polaka. Długość prezentacji: do 5 minut.
  5. Test  wiedzy o  Świętym Janie Pawle II – konkurs polega na wykazaniu się wiedzą na temat życia, działalności i zasług Świętego Jana Pawła II. Konkurs będzie miał formę testu. Przewidywany termin konkursu: 8 maja 2020r.

 

Szczegóły dotyczące konkursów u p. Ireny Szajewskiej i p. Celiny Pacholarz.

Prace prosimy składać u wychowawców do dnia 4 maja 2020r. Uroczyste zakończenie projektu, ogłoszenie zwycięzców konkursów i wręczenie nagród odbędzie się 18 maja – w dniu urodzin Świętego Jana Pawła II.

 

2020-03-16
Informacje o konkursie fotograficznym
Informacje o konkursie fotograficznym

              Szkoła Podstawowa im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Marcinkowicach serdecznie zaprasza uczniów klas 4-8 do udziału w Gminnym Konkursie Literacko – Fotograficznym pod hasłem „Piękno i historia mojej Małej Ojczyzny”.

Konkurs polega na samodzielnym wykonaniu fotografii i opisaniu obiektu związanego z tematyką danej edycji.

Tematyka konkursu w roku szkolnym 2019/2020: Kościoły i zabytki sakralne.


Regulamin konkursu można pobrać  TUTAJ

 

2020-03-14
Ogłoszenie
Ogłoszenie
W związku z pandemią koronawirusa, informujemy, że zostały odwołane rekolekcje szkolne i parafialne, które miał się odbyć w dniach 23-25 marca 2020r.
2020-03-11
Zawieszenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych
Zawieszenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych

Zawieszenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych
w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych

 

Od 12 do 25 marca br. funkcjonowanie jednostek systemu oświaty zostaje czasowo ograniczone. Oznacza to, że w tym okresie przedszkola, szkoły i placówki oświatowe zarówno publiczne, jak i niepubliczne nie będą prowadziły zajęć dydaktyczno-wychowawczych. To decyzja Ministra Edukacji Narodowej wynikająca z konieczności zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirusa. 

Czytaj więcej

 

Wybierz stronę: « < 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 > »