Aktualności

2020-05-25
WNIOSKI O PRZYZNANIE NAGRODY WÓJTA
WNIOSKI O PRZYZNANIE NAGRODY WÓJTA
Dyrektor szkoły informuje, że do 28 maja można jeszcze składać wnioski o przyznanie Nagrody Wójta Gminy Chełmiec dla uczniów za wybitne osiągnięcia w konkursach wiedzy i turniejach sportowych w roku szkolnym 2019/2020.
Wypełniony i podpisany wniosek (w załączniku) punkt 1, 2 i 5 oraz zaznaczona zgoda na przetwarzanie danych osobowych -  należy  złożyć w wersji papierowej w szkole do dnia 28 maja 2020. Do wniosku należy załączyć skan dyplomów potwierdzających osiągnięcia.

Załączniki do pobrania:

1. Uchwała Rady Gminy Chełmiec

2. Wniosek

3. Klauzula informacyjna

Przed wypełnieniem wniosku należy zapoznać się z Uchwałą Rady Gminy Chełmiec (treść poniżej).

Dokumenty można złożyć w szkole od poniedziałku do piątku w godz. 7:00 - 13:00.
 
Zasady udzielania nagród
§ 10. O Nagrodę Wójta Gminy Chełmiec może ubiegać się uczeń, który:
a) osiągnął znaczące sukcesy w olimpiadach i konkursach wiedzy - zdobył tytuł finalisty lub laureata konkursów przedmiotowych organizowanych przez Małopolskiego Kuratora Oświaty oraz innych na szczeblu co najmniej wojewódzkim lub ogólnopolskim,
b) wyróżnił się poprzez zajęcie I-III miejsca w turniejach i rozgrywkach sportowych na szczeblu wojewódzkim lub I - VI na szczeblu ogólnopolskim, organizowanych w ramach wojewódzkiego i ogólnopolskiego systemu współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży lub organizowanych przez polskie związki sportowe.
§ 11.
1. Wysokość nagród uzależnione będzie od kwoty przyznanych środków budżetowych na dany rok budżetowy oraz ilości złożonych wniosków. Nagrody udzielone mogą być w różnej wysokości biorąc pod uwagę osiągnięcia ucznia.
2. Na podstawie złożonych wniosków Komisja ustali wysokość nagrody do wypłaty.
3. O nagrodę ubiegać się mogą uczniowie uczęszczające do szkół podstawowych i gimnazjalnych, przy równoczesnym spełnieniu warunku określonego w § 1 ust. 3.
§ 12.
1. Ustala się górną granicę wysokości nagrody do kwoty 400 zł na rok kalendarzowy.
2. Wnioski według ustalonego wzoru (jak załącznik nr 2) składa Dyrektor szkoły w terminie do 31 maja roku szkolnego w którym uczeń osiągnął wysokie wyniki w nauce.
3. Wypłata stypendium nastąpi do dnia 31 lipca każdego roku.
4. W uzasadnionych przypadkach wniosek o przyznanie stypendium może być złożony po upływie terminu o którym mowa w ust. 2, jeżeli nie odbyło się jeszcze posiedzenie Komisji w celu rozdysponowania środków budżetowych, np. w przypadku rozstrzygnięcia konkursów, olimpiad, zawodów po terminie składania wniosków.
§ 13. Komisja ma prawo w uzasadnionych przypadkach wnioskować o przyznanie nagrody Wójta Gminy dla ucznia w innych przypadkach niż określone w § 10, np. finalistów i laureatów innych konkursów/zawodów sportowych na szczeblu co najmniej powiatowym.
Zakończenie
§ 14. Wnioski składają w imieniu ucznia rodzice lub opiekunowie prawni w rozumieniu przepisów Kodeksu Rodzinnego i Opiekuńczego.

 

Edytowalne wnioski stypendium i nagrody

Klauzula informacyjna

Zmiana-2018-przyjęcie regulaminu

2020-05-25
Ogłoszenie dyrektora szkoły
Ogłoszenie dyrektora szkoły
W związku z decyzją MEN o możliwości organizowania w szkole zajęć wychowania przedszkonego, opiekuńczo-wychowawczych 1-3, konsultacji uczniów z nauczycielami i korzystania z biblioteki szkolnej opracowane zostały Procedury Bezpieczeństwa określające szczegółowe zasady organizacji tych form pracy szkoły i wynikające z nich obowiązki dyrektora szkoły, pracowników, nauczycieli i rodziców. Warunkiem korzystania z w/w form jest oświadczenie rodzica znajdujące się w załącznikach do Procedur. 
Elżbieta Samek - dyrektor szkoły
2020-05-10
„Kochamy Świętego Jana Pawła II”
„Kochamy Świętego Jana Pawła II”

Weź udział w konkursach „Kochamy Świętego Jana Pawła II”

W Roku Świętego Jana Pawła II oraz z okazji 100. rocznicy urodzin Papieża Polaka zapraszamy uczniów klas 0-8 do udziału w konkursach pod hasłem:

„Kochamy Świętego Jana Pawła II”

  1. Konkurs plastyczny – polega na wykonaniu pracy plastycznej dowolną techniką plastyczną, format pracy: A4.
  2. Konkurs poetycki – polega na napisaniu wiersza, w którym autor przedstawi postać Świętego Jana Pawła II, Jego działalność i zasługi.
  3. Konkurs na lapbook – polega na wykonaniu lapbooka, w którym zawarte będą informacje o życiu, działalności i zasługach Papieża Polaka.
  4. Konkurs multimedialny - polega na wykonaniu prezentacji multimedialnej, w której zawarte będą informacje o życiu, działalności i zasługach Papieża Polaka. Długość prezentacji: do 5 minut.

Ze względu na zdalne nauczanie prosimy wykonać prace w domu i przesyłać na e-maila: marcinkowice.szkola@wp.pl

Na podanego e-maila należy wysłać prezentacje multimedialne, wiersze napisane w programie Word oraz zdjęcia prac plastycznych i lapbooków (co najmniej 5 zdjęć różnych stron lapbooka). Prosimy, aby zdjęcia były dobrej jakości.

Termin przesyłania prac: do końca maja.

Ważne!

Oryginały prac plastycznych, poetyckich i lapbooki prosimy zachować, bo będą potrzebne na wystawę, którą przygotujemy po powrocie do szkoły.

Za udział w konkursach uczestnicy otrzymają oceny z przedmiotów za pracę dodatkową.

Ogłoszenie zwycięzców, wręczenie dyplomów i nagród za najładniejsze i najciekawsze prace nastąpi po powrocie do szkoły.

2020-05-10
Konkursy
Konkursy

„Zachowaj Trzeźwy Umysł” w formie zdalnej

Ze względu na zdalne nauczanie tegoroczna edycja Ogólnopolskiej Kampanii „Zachowaj Trzeźwy Umysł” również będzie miała formę zdalną. XX edycja kampanii przebiegać będzie pod hasłem: „Dorastamy asertywnie”. Szczegóły dotyczące kampanii znajdują się na stronie internetowej ZTU: https://www.trzezwyumysl.pl/

Profilaktyczne lekcje wychowawcze oraz finał kampanii odbędą się po powrocie do szkoły. Natomiast już dzisiaj zapraszamy Was do udziału w konkursach:

1.Wehikuł czasu – konkurs literacko-plastyczny

Zadaniem uczestnika konkursu „Wehikuł czasu. Mój najszczęśliwszy dzień!” jest wykonanie pracy plastycznej lub literackiej prezentującej dowolny dzień z przeszłości lub przyszłości, który według wyobraźni i kreatywności uczestnika konkursu był wyjątkowy (spotkanie, miejsce, osoba).

WYSZUKAJ FRAZĘPoczątek formularza

2. Konkurs krzyżówkowy - Wysil główkę i rozwiąż krzyżówkę.

Link do pobrania i wydrukowania krzyżówki: https://www.trzezwyumysl.pl/wp-content/uploads/2020/03/Konkurs-krzyz%C3%B3wkowy.pdf

3. Konkurs Sport to zdrowie - pocztówka dla przyjaciela”

Na pustej stronie należy zaprojektować pocztówkę i napisać, dlaczego warto uprawiać sport.Link do pobrania i wydrukowania pocztówki: https://www.trzezwyumysl.pl/wp-content/uploads/2019/12/pocztowka_DIY.pdf

4. Konkursu TYMEK I TOLA NA EKOLOGICZNEJ ŚCIEŻCE

Zadanie konkursowe polega na stworzeniu zdjęcia lub kolażu zdjęć, na którym uczestnicy konkursu zobrazują, w jaki sposób Tymek i Tola dbają o ekologię. Tymek i Tola to papierowe postaci typu „origami”. Sylwetki Tymka i Toli należy wydrukować i złożyć według załączonej instrukcji, tak aby powstały tekturowe wersje przedstawiające postacie Tymka i Toli, które muszą zostać wykorzystane w pracy konkursowej.

Link po pobrania i wydrukowania postaci Tymka i Toli: https://www.trzezwyumysl.pl/wp-content/uploads/2019/12/tymek_i_tola.pdfZdjęcia prac konkursowych należy przysyłać na e-maila: marcinkowice.szkola@wp.plTermin składania prac: koniec czerwca 2020r.

Zdjęcia prac powinny być dobrej jakości. Oryginały prac należy zachować.Dodatkowych informacji dotyczących kampanii i konkursów udziela pani Irena Szajewska.

 

Zapraszamy do udziału w konkursach!

 

2020-04-15
Wielkanocne zwyczaje i tradycje w moim domu
Wielkanocne zwyczaje i tradycje w moim domu

            „Wielkanocne zwyczaje i tradycje w moim domu”  to temat prac plastyczno-literackich, które wykonali  uczniowie klasy 5a i 6 w ramach zdalnej lekcji języka polskiego. Na swoich plakatach zaprezentowali w ciekawej formie wielkanocne tradycje i zwyczaje kultywowane w ich domach. Zachęcamy do obejrzenia zdjęć.

2020-04-09
Życzenia Świąteczne
Życzenia Świąteczne

Święto Wielkiej Nocy to czas otuchy i nadziei,
czas odradzania się wiary w siłę Chrystusa i w siłę człowieka.
Życzę, aby Święta Wielkanocne przyniosły radość,
pokój oraz wzajemną życzliwość.
By stały się źródłem wzmacniania ducha!

Życzy Dyrektor Szkoły Podstawowej wraz z Gronem Pedagogicznym!

2020-04-03
Przyjęcia do przedszkola
Przyjęcia do przedszkola
Ze względu na ograniczenia umieszczamy listę dzieci przyjętych do przedszkola. Lista znajduje się w  zakładce szkoła/dokumenty/rekrutacja.
2020-03-25
Ogłoszenie Dyrektora
Ogłoszenie Dyrektora
Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w  Marcinkowicach, informuje, że w konsekwencji ograniczeń wynikających z sytuacji epidemii, potwierdzenie woli przyjęcia dziecka do oddziału przedszkolnego
czy klasy pierwszej Szkoły Podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego
w Marcinkowicach, należy złożyć do 1 kwietnia 2020 roku w szkole
w pudełku ustawionym przy wejściu do budynku,
lub przesłać mailem na adres spmar@wp.pl.
Dopuszcza się zgłoszenie woli telefonicznie pod numer 18 4433127.
 
 
Listy dzieci zakwalifikowanych do przyjęcia do klasy pierwszej i oddziałów przedszkolnych  
wywieszone są na drzwiach wejściowych do szkoły.

Wzór oświadczenia z w załączniku

2020-03-24
Konkurs Wielkanocny
Konkurs Wielkanocny

Informujemy, że w wyniku sytuacji, w której się znajdujemy, zostaje

odwołany Konkurs Wielkanocny

"W KRAINIE WIELKANOCNEJ WYOBRAŹNI"

 

2020-03-24
Informacje Dyrektora
Informacje Dyrektora

Informacja o sposobie i trybie realizacji nauczania zdalnego w szkole podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Marcinkowicach w okresie 25 marca do 10 kwietnia 2020 r.

 
Na podstawie Rozporządzenia MEN  z dnia 24 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 ustala się następujące zasady organizacji kształcenia w Szkole Podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Marcinkowicach.

1. Zajęcia realizowane będą z poprzez metody i techniki kształcenia na odległość z wykorzystaniem: 

a) materiałów i funkcjonalności Zintegrowanej Platformy edukacyjnej; 

b)materiałów dostępnych na stronach internetowych rekomendowanych przez MEN, stronach CKE        i OKE; 

c)materiałów prezentowanych w publicznej telewizji i radiofonii;      

d)innych świadomie i odpowiedzialne dobranych przez nauczycieli materiałów i portali;

e)oraz przez informowanie rodziców o dostępnych materiałach i możliwych formach ich realizacji przez dziecko lub ucznia w domu – w przypadku dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym, edukacją wczesnoszkolną.

2. Obowiązkiem ucznia jest podjęcie aktywności określonej przez nauczyciela, zapoznanie się   ze wskazanym materiałem i potwierdzenie tego w sposób zgodny z ustaleniami nauczyciela, oraz wykonanie poleceń. Dawać to będzie podstawę do oceny pracy ucznia.       

3. Do komunikacji nauczycieli z uczniami i rodzicami służy przede wszystkim dziennik elektroniczny              (z możliwością wysyłania wiadomości w obie strony), a dodatkowo powszechne komunikatory, poczta elektroniczna wg sposobu komunikacji ustalonej wspólnie nauczyciela z rodzicami.        

4. Nauczyciele zapisywać będą w dzienniku elektronicznym tematy zajęć wg dotychczasowego planu, a w zakładce zadania domowe umieszczą materiały do lekcji dla uczniów, opisy i linki zadań, propozycje zadań     i prac do wykonania przez uczniów.      

5. Każdy uczeń lub rodzic będzie miał możliwość konsultacji z nauczycielem prowadzącym zajęcia oraz otrzyma informację o formie i terminach tych konsultacji.       

6. W razie przesunięcia zakończenia nauczania zdalnego i uczniowie nie powrócą do szkoły w czerwcu 2020 r. zostaną ustalone warunki i sposób przeprowadzania egzaminu klasyfikacyjnego, egzaminu poprawkowego, egzaminu semestralnego i sprawdzianu wiadomości i umiejętności oraz warunki i sposób ustalania rocznej oceny klasyfikacyjnej w przypadku wniesienia zastrzeżenia do trybu ustalenia tej oceny, o których mowa w rozdziale 3a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2019 r. poz. 1481, 1818 i 2197).       

7. Zdalne  nauczanie będzie na bieżąco dostosowywane do potrzeb zgłaszanych przez nauczycieli, rodziców i uczniów wynikających z problemów technicznych, a także możliwości psychofizycznych dzieci. Wszelkie uwagi można zgłaszać bezpośrednio nauczycielom, wychowawcom lub dyrektorowi szkoły poprzez dziennik elektroniczny, pocztę elektroniczną szkoły lub w inny sposób ustalony z nauczycielami.


Wybierz stronę: « < 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 > »